Úvod – oznamy

Vážení podielnici a členovia Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo.

Dávame Vám na vedomie novú Zmluvu o pozemkovom spoločenstve schválenú na Valnom zhromaždení 3.7. 2021.

Zmluva o pozemkovom spoločenstve – návrh (otvorí sa v novom okne)

 

Orgány pozemkového spoločenstva si môžete pozrieť tu:

Orgány pozemkového spoločenstva

 


Dovoľujeme si Vás tiež informovať ako spolupodielnikov a vlastníkov podielov spoločných nehnuteľností pozemkového spoločenstva Komposesorátu Vojka, že Komposesorát Vojka s.r.o. priebežne odkupuje vlastnícke podiely od jednotlivých členov. Všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva, t.j. zmluvy, overenie u notára, vklad na kataster a pod. znáša Komposesorát Vojka s.r.o.

Preto ak máte záujem odpredať svoje podiely, kontaktujte nás na telefónnom čísle : 0907 135 929, alebo písomne na emailovú adresu : vojka@vojkakomposesorat.sk.

 


 Stanovisko k výzve na podanie daňového priznania

Stanovisko k postupu správcu dane vo veci daňového priznania k dani z nehnuteľnosti si môžete prečítať v priloženom dokumente – po kliknutí sa otvorí v novom okne.

Stanovisko k postupu správcu dane vo veci daňového priznania k dani z nehnuteľností za rok 2016 si môžete prečítať v tomto dokumente – po kliknutí sa otvorí v novom okne.

 

OZNAM

Vo veci určovania dane z nehnuteľností za rok 2016 a 2017 v k.ú. Obec Vojka nad Dunajom (list vlastníctva číslo 545, 546, 547, 1015 a 1016) Komposesorát Vojka – pozemkové spoločenstvo, so sídlom vo Vojke nad Dunajom č. 150, Vojka nad Dunajom, IČO: 35629436, v zastúpení: Ing. Arpád Figura PhD., predseda výboru a Alexander Bittera, podpredseda výboru spoločenstva, oznamuje členom Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo nasledovný právny názor:

Vážení členovia Komposesorátu Vojka, týmto stanoviskom Vám dávame na vedomie inštrukcie ako sa zachovať vo veci určovania dane z nehnuteľností za rok 2016 a 2017 . Tí, ktorí ste postupovali podľa našich inštrukcií a podali ste osobne na podateľni obecného úradu alebo poštou vyplnenú odpoveď-stanovisko s námietkami (Vyjadrenie k protokolu o určení dane podľa pomôcok ) budete predvolaní na prerokovanie pripomienok. Termín prerokovania pripomienok Vám obecný úrad Obec Vojka nad Dunajom je povinný určiť a náležite Vás o termíne informovať. Účasť na prerokovaní pripomienok môžete odmietnuť, keďže to nie je vaša povinnosť ale právo. Po prerokovaní pripomienok bude správca dane rozhodovať o vyrubení dane z nehnuteľností za rok 2016 a 2017 v k.ú. Obec Vojka nad Dunajom (list vlastníctva číslo 545, 546, 547, 1015 a 1016). V prípade, že ste voči Protokolu o určovaní dane podľa pomôcok nepodali námietky, správca dane vydá rozhodnutie o vyrubení dane. Proti rozhodnutiu o vyrubení dane je možné podať odvolanie písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane v lehote od 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Vzhľadom na to, že považujeme postup správcu dane za nesprávny a v rozpore so zákonnými ustanoveniami Daňového poriadku, Vás chceme ubezpečiť, že celým prípadom sa detailne zaoberáme a advokátska kancelária JUDr. Ľubomíra Vaneka v týchto dňoch spracováva predmetné odvolanie, ktoré Vám následne všetkým členom pozemkového spoločenstva Komposesorátu Vojka bude poštou doručené aj s ďalšími inštrukciami na podanie odvolania správcovi dane vo veci určovania dane z nehnuteľností za rok 2016 a 2017 v k.ú. Obec Vojka nad Dunajom na listoch vlastníctva číslo 545, 546, 547, 1015 a 1016.

 

OZNAM k odvolaniu r. 2016 a 2017

 

Vážení členovia Komposesorátu Vojka,
v prílohe tohto oznámenia Vám dávame k dispozícii na nahliadnutie, poprípade stiahnutie odvolania za rok 2016 a 2017 spolu so sprievodným listom s inštrukciami, ktoré sa v priebehu dnešného dňa 16.04.2021 posielajú poštou tým členom Komposesorátu Vojka, ktorí nepodali vyjadrenie k protokolu o určení dane podľa pomôcok ale poslali nám naspäť poštou list spolu s rozhodnutiami o vyrubení dane. V prípade ak patríte do tejto skupiny a z nejakých dôvodov sa k Vám nedostala pošta spolu so sprievodným listom a odvolaniami alebo ste nám list spolu s rozhodnutiami o vyrubení dane neposlali poštou stiahnite si tieto dokumenty, vyplňte spolu s Vašimi údajmi, s číslami rozhodnutia a urýchlene podajte na pošte alebo osobne na podateľni Obecného úradu Vojka nad Dunajom, inak za Vaše povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia o vyrubení dane nezodpovedáme a budete ich musieť uhradiť Vy. V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte JUDr. Jozefa Molnára na tel. č. 0911745878. ( lehet hívni magyarul is )

Odvolanie voči rozhodnutiu o vyrubení dane z nehnuteľností za rok 2016

Odvolanie voči rozhodnutiu o vyrubení dane z nehnuteľností za rok 2017

Inštrukcie k odvolaniu


  

Urbársky spravodaj

Prvé číslo 1/2017 – môžete si ho pozrieť v slovenskom aj maďarskom jazyku (klikutím na odkaz sa dokument otvorí v novom okne): 
Urbársky spravodaj SK 2017   |  Urbársky spravodaj HU 2017
Urbársky spravodaj SK 2018  |  Urbársky spravodaj HU 2018

Urbársky spravodaj SK 2021  |  Urbársky spravodaj HU 2021

 

Comments are closed.