Úvod – oznamy

Inštrukcie vo veci Odvolania proti pokute – Rozhodnutí o správnom delikte

Vo veci podania Odvolania proti pokute – Rozhodnutí o správnom delikte Komposesorát Vojka – pozemkové spoločenstvo, so sídlom vo  Vojke nad Dunajom č. 150, Vojka nad Dunajom, IČO: 35629436, v zastúpení: Ing. Arpád Figura PhD., predseda výboru a Alexander Bittera, podpredseda výboru spoločenstva, Vám oznamuje Váženým členom Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo, že postup správcu dane, ktorý Vám poslal Rozhodnutie o udelení pokuty za správny delikt ustanovenia § 154 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov považujeme za nesprávny, pretože tento postup správcu dane je v rozpore so zákonnými ustanoveniami Daňového poriadku. Ako prílohu Vám spolu s týmito inštrukciami dávame na stiahnutie dokument – Odvolanie proti pokutektorý dokument je potrebný ako odpoveď na Rozhodnutie o pokute poslať naspäť na obecný úrad Vojka nad Dunajom alebo ho podať osobne na podateľni obecného úradu, kde si vyžiadajte pečiatku obce o prevzatí dokumentu. Tento dokument ( Odvolanie proti pokute ) je potrebné podať alebo poslať do 30 dní od prevzatia rozhodnutia!!! Odvolanie proti pokute je nutné vyplniť a podpísať  . Vyplnením a podpísaním máme na mysli hore vyplniť osobné údaje – napísať Vaše meno, priezvisko, adresu , vyplniť a napísať hore ale aj v texte číslo Vášho konania uvedeného v Rozhodnutí, následne dole vyjadrenie vlastnoručne podpísať. Žiadame Vás aby ste sa držali týchto inštrukcií a Odvolanie proti pokute podali osobne na podateľni Obecného úradu Vojka nad Dunajom alebo poslali poštou podľa hore uvedených inštrukcií, inak budete povinní celú situáciu riešiť VY a taktiež ňou spôsobené škody hradiť Vy. ( !!! Ešte raz Vás žiadame predmetné oznámenie podajte ihneď, inak Vám vyprší lehota 30 dní !!! )

 

 

 

 

Inštrukcie vo veci podania Odvolania proti ROZHODNUTIU o vyrubení dane z nehnuteľnosti na rok 2017 a vo veci podania Odporu proti VYRUBOVACIEMU ROZKAZU za daň z nehnuteľností na rok 2017

Vo veci podania Odvolania proti ROZHODNUTIU o vyrubení dane z nehnuteľnosti na rok 2017 a vo veci podania Odporu proti VYRUBOVACIEMU ROZKAZU za daň z nehnuteľností na rok 2017 Komposesorát Vojka – pozemkové spoločenstvo, so sídlom vo Vojke nad Dunajom č. 150, Vojka nad Dunajom, IČO: 35629436, v zastúpení: Ing. Arpád Figura PhD., predseda výboru a Alexander Bittera, podpredseda výboru spoločenstva, Vám oznamuje Váženým členom Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo, že postup správcu dane, ktorý Vám rozhodol o vyrubení dane považujeme za nesprávny, pretože tento postup správcu dane je v rozpore so zákonnými ustanoveniami Daňového poriadku. Obec Vojka nad Dunajom ako správca dane Vám vyrubil daň dvoma rôznymi spôsobmi :
  1. ROZHODNUTIE o vyrubení dane z nehnuteľnosti na rok 2017
  2. VYRUBOVACí ROZKAZ za daň z nehnuteľností na rok 2017
V prvom prípade, ak Vám správca dane rozhodol o vyrubení dane Rozhodnutím je potrebné podať Odvolanie do 30 dní od doručenia a teda odo dňa odkedy ste Rozhodnutie prevzali.
V druhom prípade, ak Vám správca dane rozhodol o vyrubení dane Vyrubovacím rozkazom je potrebné podať Odpor do 15 dní od doručenia a teda odo dňa odkedy ste Vyrubovací rozkaz prevzali. Ako prílohu Vám spolu s týmito inštrukciami dávame na stiahnutie 2 dokumenty – 1. Odvolanie proti rozhodnutiu o dani z nehnuteľnosti a 2. Odpor proti Vyrubovaciemu rozkazu, ktoré dokumenty podľa toho akým spôsobom Vám správca dane rozhodol o vyrubení dane je potrebné ako odpoveď na rozhodnutia o vyrubení dane poslať naspäť na obecný úrad Vojka nad Dunajom alebo podať osobne na podateľni obecného úradu, kde si vyžiadajte pečiatku obce o prevzatí dokumentu. Dokument ( Odvolanie proti rozhodnutiu o dani z nehnuteľnosti alebo Odpor proti Vyrubovaciemu rozkazu) je potrebné podať alebo poslať do 15 dní – Odpor proti Vyrubovaciemu rozkazu / 30 dní – Odvolanie proti rozhodnutiu o dani z nehnuteľnosti od prevzatia !!! . Odvolanie proti rozhodnutiu o dani z nehnuteľnosti alebo Odpor proti Vyrubovaciemu rozkazu je nutné vyplniť a podpísať . Vyplnením a podpísaním máme na mysli hore vyplniť osobné údaje – napísať Vaše meno, priezvisko, adresu , vyplniť a napísať hore ale aj v texte číslo Vášho konania uvedeného v Rozhodnutí alebo Vyrubovacom rozkaze (podľa toho ako Vám správa dane určil daň), následne dole vyjadrenie vlastnoručne podpísať. Žiadame Vás aby ste sa držali týchto inštrukcií a Odvolanie proti rozhodnutiu o dani z nehnuteľnosti alebo Odpor proti Vyrubovaciemu rozkazu (podľa toho ako Vám správa dane určil daň) podali osobne na podateľni Obecného úradu Vojka nad Dunajom alebo poslali poštou podľa hore uvedených inštrukcií, inak budete povinní celú situáciu riešiť VY a taktiež ňou spôsobené škody hradiť Vy. ( !!! Ešte raz Vás žiadame predmetné Odvolanie/Odpor podajte ihneď, inak Vám vyprší lehota na!!! )

Inštrukcie vo veci Vyjadrenia k Protokolu o určení dane podľa pomôcok za zdaňovacie obdobie 2017

Vo veci podania Vyjadrenia k Protokolu o určení dane podľa pomôcok za zdaňovacie obdobie 2017 k nehnuteľnostiam, vedených Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, okres Dunajská Streda, obec Vojka nad Dunajom, katastrálne územie Vojka nad Dunajom, zapísaných na listoch vlastníctva číslo 545, 546, 547, 1015, 1016 a 1097 za rok 2017 Komposesorát Vojka – pozemkové spoločenstvo, so sídlom vo  Vojke nad Dunajom č. 150, Vojka nad Dunajom, IČO: 35629436, v zastúpení: Ing. Arpád Figura PhD., predseda výboru a Alexander Bittera, podpredseda výboru spoločenstva, Vám oznamuje Váženým členom Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo, že postup správcu dane, ktorý Vám poslal Oznámenie o určovaní dane podľa pomôcok považujeme za nesprávny, pretože tento postup správcu dane na základe § 48 ods. 1 Daňového poriadku je v rozpore so zákonnými ustanoveniami Daňového poriadku. Ako prílohu Vám spolu s týmito inštrukciami dávame na stiahnutie dokument – Vyjadrenie k protokolu, ktorý dokument je potrebný ako odpoveď na túto výzvu – Oznámenie poslať naspäť na obecný úrad Vojka nad Dunajom alebo ho podať osobne na podateľni obecného úradu, kde si vyžiadajte pečiatku obce o prevzatí dokumentu. Tento dokument ( Vyjadrenie k protokolu ) je potrebné podať alebo poslať do 15 dní od prevzatia Oznámenia!!! Oznámenie správcovi dane je nutné vyplniť a podpísať  . Vyplnením a podpísaním máme na mysli hore vyplniť údaje a to konkrétne do kolónky Č. – napísať číslo Vášho konania uvedeného v Protokole o určení dane podľa pomôcok, do kolónky daňovník – napísať Vaše meno a priezvisko, následne dole vyjadrenie vlastnoručne podpísať. Žiadame Vás aby ste sa držali týchto inštrukcií a Vyjadrenie k protokolu podali osobne na podateľni Obecného úradu Vojka nad Dunajom alebo poslali poštou najneskôr do 15 dní od obdržania Oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok, inak budete povinní celú situáciu riešiť VY a taktiež ňou spôsobené škody hradiť Vy. ( !!! Ešte raz Vás žiadame predmetné oznámenie podajte ihneď, inak Vám vyprší lehota 15 dní !!! )

Inštrukcie vo veci opätovnej výzvy na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2017 a podania oznámenia správcovi dane

Vo veci daňového priznania zo strany správcu dane v súvislosti s daňovým priznaním k dani z nehnuteľnostiam, vedených Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, okres Dunajská Streda, obec Vojka nad Dunajom, katastrálne územie Vojka nad Dunajom, zapísaných na listoch vlastníctva číslo 545, 546, 547, 1015, 1016 a 1097 za rok 2017 Komposesorát Vojka – pozemkové spoločenstvo, so sídlom vo  Vojke nad Dunajom č. 150, Vojka nad Dunajom, IČO: 35629436, v zastúpení: Ing. Arpád Figura PhD., predseda výboru a Alexander Bittera, podpredseda výboru spoločenstva, Vám oznamuje Váženým členom Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo, že daňové priznania k dani z nehnuteľnosti za rok 2017 podal za podielových spoluvlastníkov daňovník Komposesorát Vojka, s.r.o. a z nich vyplývajúce povinnosti boli splnené. Vzhľadom na to, že správca dane Vám poslal opätovne výzvu na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2017, považujeme postup správcu dane za nesprávny a v rozpore so zákonnými ustanoveniami Daňového poriadku. Ako prílohu Vám spolu s týmito inštrukciami dávame na stiahnutie dokument – oznámenie správcovi danektorý dokument je potrebný ako odpoveď na túto výzvu od prevzatia výzvy na podanie daňového priznania na rok 2017 poslať naspäť na obecný úrad Vojka nad Dunajom alebo ho podať osobne na podateľni obecného úradu, kde si vyžiadajte pečiatku obce o prevzatí dokumentu. Tento dokument ( oznámenie správcovi dane) je potrebné podať alebo poslať do 7 dní od prevzatia výzvy!!! Oznámenie správcovi dane je nutné vyplniť a podpísať  . Vyplnením a podpísaním máme na mysli hore vyplniť údaje, deň kedy Vám výzva prišla a dole napísať deň, miesto a samotné oznámenie vlastnoručne podpísať. Žiadame Vás aby ste sa držali týchto inštrukcií a oznámenie správcovi dane podali osobne na podateľni Obecného úradu Vojka nad Dunajom alebo poslali poštou najneskôr do 7 dní od obdržania opätovnej výzvy na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2017, inak budete povinní celú výšku pokuty zaplatiť Vy. !!! Predmetné oznámenie podajte ihneď, inak Vám vyprší lehota 7 dní !!! )

Vážení podielnici a členovia Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo.

Dávame Vám na vedomie novú Zmluvu o pozemkovom spoločenstve schválenú na Valnom zhromaždení 3.7. 2021.

Zmluva o pozemkovom spoločenstve – návrh (otvorí sa v novom okne)

 

Orgány pozemkového spoločenstva si môžete pozrieť tu:

Orgány pozemkového spoločenstva

 


Dovoľujeme si Vás tiež informovať ako spolupodielnikov a vlastníkov podielov spoločných nehnuteľností pozemkového spoločenstva Komposesorátu Vojka, že Komposesorát Vojka s.r.o. priebežne odkupuje vlastnícke podiely od jednotlivých členov. Všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva, t.j. zmluvy, overenie u notára, vklad na kataster a pod. znáša Komposesorát Vojka s.r.o.

Preto ak máte záujem odpredať svoje podiely, kontaktujte nás na telefónnom čísle : 0907 135 929, alebo písomne na emailovú adresu : vojka@vojkakomposesorat.sk.

 


 Stanovisko k výzve na podanie daňového priznania

Stanovisko k postupu správcu dane vo veci daňového priznania k dani z nehnuteľnosti si môžete prečítať v priloženom dokumente – po kliknutí sa otvorí v novom okne.

Stanovisko k postupu správcu dane vo veci daňového priznania k dani z nehnuteľností za rok 2016 si môžete prečítať v tomto dokumente – po kliknutí sa otvorí v novom okne.

 

OZNAM

Vo veci určovania dane z nehnuteľností za rok 2016 a 2017 v k.ú. Obec Vojka nad Dunajom (list vlastníctva číslo 545, 546, 547, 1015 a 1016) Komposesorát Vojka – pozemkové spoločenstvo, so sídlom vo Vojke nad Dunajom č. 150, Vojka nad Dunajom, IČO: 35629436, v zastúpení: Ing. Arpád Figura PhD., predseda výboru a Alexander Bittera, podpredseda výboru spoločenstva, oznamuje členom Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo nasledovný právny názor:

Vážení členovia Komposesorátu Vojka, týmto stanoviskom Vám dávame na vedomie inštrukcie ako sa zachovať vo veci určovania dane z nehnuteľností za rok 2016 a 2017 . Tí, ktorí ste postupovali podľa našich inštrukcií a podali ste osobne na podateľni obecného úradu alebo poštou vyplnenú odpoveď-stanovisko s námietkami (Vyjadrenie k protokolu o určení dane podľa pomôcok ) budete predvolaní na prerokovanie pripomienok. Termín prerokovania pripomienok Vám obecný úrad Obec Vojka nad Dunajom je povinný určiť a náležite Vás o termíne informovať. Účasť na prerokovaní pripomienok môžete odmietnuť, keďže to nie je vaša povinnosť ale právo. Po prerokovaní pripomienok bude správca dane rozhodovať o vyrubení dane z nehnuteľností za rok 2016 a 2017 v k.ú. Obec Vojka nad Dunajom (list vlastníctva číslo 545, 546, 547, 1015 a 1016). V prípade, že ste voči Protokolu o určovaní dane podľa pomôcok nepodali námietky, správca dane vydá rozhodnutie o vyrubení dane. Proti rozhodnutiu o vyrubení dane je možné podať odvolanie písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane v lehote od 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Vzhľadom na to, že považujeme postup správcu dane za nesprávny a v rozpore so zákonnými ustanoveniami Daňového poriadku, Vás chceme ubezpečiť, že celým prípadom sa detailne zaoberáme a advokátska kancelária JUDr. Ľubomíra Vaneka v týchto dňoch spracováva predmetné odvolanie, ktoré Vám následne všetkým členom pozemkového spoločenstva Komposesorátu Vojka bude poštou doručené aj s ďalšími inštrukciami na podanie odvolania správcovi dane vo veci určovania dane z nehnuteľností za rok 2016 a 2017 v k.ú. Obec Vojka nad Dunajom na listoch vlastníctva číslo 545, 546, 547, 1015 a 1016.

 

OZNAM k odvolaniu r. 2016 a 2017

 

Vážení členovia Komposesorátu Vojka,
v prílohe tohto oznámenia Vám dávame k dispozícii na nahliadnutie, poprípade stiahnutie odvolania za rok 2016 a 2017 spolu so sprievodným listom s inštrukciami, ktoré sa v priebehu dnešného dňa 16.04.2021 posielajú poštou tým členom Komposesorátu Vojka, ktorí nepodali vyjadrenie k protokolu o určení dane podľa pomôcok ale poslali nám naspäť poštou list spolu s rozhodnutiami o vyrubení dane. V prípade ak patríte do tejto skupiny a z nejakých dôvodov sa k Vám nedostala pošta spolu so sprievodným listom a odvolaniami alebo ste nám list spolu s rozhodnutiami o vyrubení dane neposlali poštou stiahnite si tieto dokumenty, vyplňte spolu s Vašimi údajmi, s číslami rozhodnutia a urýchlene podajte na pošte alebo osobne na podateľni Obecného úradu Vojka nad Dunajom, inak za Vaše povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia o vyrubení dane nezodpovedáme a budete ich musieť uhradiť Vy. V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte JUDr. Jozefa Molnára na tel. č. 0911745878. ( lehet hívni magyarul is )

Odvolanie voči rozhodnutiu o vyrubení dane z nehnuteľností za rok 2016

Odvolanie voči rozhodnutiu o vyrubení dane z nehnuteľností za rok 2017

Inštrukcie k odvolaniu


  

Urbársky spravodaj

Prvé číslo 1/2017 – môžete si ho pozrieť v slovenskom aj maďarskom jazyku (klikutím na odkaz sa dokument otvorí v novom okne): 
Urbársky spravodaj SK 2017   |  Urbársky spravodaj HU 2017
Urbársky spravodaj SK 2018  |  Urbársky spravodaj HU 2018

Urbársky spravodaj SK 2021  |  Urbársky spravodaj HU 2021

 

Comments are closed.