top of page
  • Writer's pictureKomposesorát Vojka

INŠTRUKCIE: VO VECI DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Vo veci výzvy podania daňového priznania za rok 2019 zo strany správcu dane v súvislosti s daňovým priznaním k dani z nehnuteľnostiam, vedených Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, okres Dunajská Streda, obec Vojka nad Dunajom, katastrálne územie Vojka nad Dunajom, zapísaných na listoch vlastníctva číslo 545, 546, 547, 1015, 1016 a 1097 za rok 2018


Komposesorát Vojka – pozemkové spoločenstvo,

so sídlom vo Vojke nad Dunajom č. 150, Vojka nad Dunajom, ň

IČO: 35629436,

v zastúpení: Ing. Arpád Figura PhD., predseda výboru

a Alexander Bittera, podpredseda výboru spoločenstva,


Vám oznamuje Váženým členom Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo, že daňové priznania k dani z nehnuteľnosti za rok 2019 podal za podielových spoluvlastníkov daňovník Komposesorát Vojka, s.r.o. a z nich vyplývajúce povinnosti boli splnené. Vzhľadom na to, že správca dane aj Vám osobne poslal výzvu na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2019, považujeme postup správcu dane za nesprávny. Z toho dôvodu, Vám ako prílohu spolu s týmito inštrukciami dávame na stiahnutie dokument – Odpoveď na výzvu, ktorý dokument je potrebný ako odpoveď na túto výzvu od prevzatia výzvy na podanie daňového priznania na rok 2019 poslať naspäť na obecný úrad Vojka nad Dunajom alebo ho podať osobne na podateľni obecného úradu, kde si vyžiadajte pečiatku obce o prevzatí dokumentu.


Tento dokument (Odpoveď na výzvu) je potrebné podať alebo poslať do 15 dní od prevzatia výzvy!!! Odpoveď na výzvu je nutné vyplniť a podpísať. Vyplnením a podpísaním máme na mysli hore vyplniť údaje, číslo na výzve, deň kedy Vám výzva prišla a dole napísať deň, miesto a samotnú Odpoveď na výzvu vlastnoručne podpísať. Žiadame Vás, aby ste sa držali týchto inštrukcií a Odpoveď na výzvu podali osobne na podateľni Obecného úradu Vojka nad Dunajom alebo poslali poštou najneskôr do 15 dní od obdržania výzvy na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2019.


Odpoveď na výzvu na podanie DP 2019
.docx
Download DOCX • 538KB

50 views0 comments

Comments


bottom of page