top of page
  • Writer's pictureKomposesorát Vojka

INŠTRUKCIE VO VECI DAŇOVÉHO PRIZNANIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ ZA ROK 2018 A PODANIA ODVOLANIA

Vo veci daňového priznania zo strany správcu dane v súvislosti s daňovým priznaním k dani z nehnuteľnostiam, vedených Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, okres Dunajská Streda, obec Vojka nad Dunajom, katastrálne územie Vojka nad Dunajom, zapísaných na listoch vlastníctva číslo 545, 546, 547, 1015, 1016 za rok 2018 Komposesorát Vojka – pozemkové spoločenstvo, so sídlom vo Vojke nad Dunajom č. 150, Vojka nad Dunajom, IČO: 35629436, v zastúpení: Ing. Arpád Figura PhD., predseda výboru a Alexander Bittera, podpredseda výboru spoločenstva,

Vám oznamuje Váženým členom Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo, že daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2018 podal za podielových spoluvlastníkov daňovník Komposesorát Vojka, s.r.o. a z nich vyplývajúce povinnosti boli splnené.


Vzhľadom na to, že správca dane vyrubil daň jednotlivým spolupodielníkom a nie v jednému subjektu, ktorý podal daňové priznanie za spolupodielníkov, považujeme postup správcu dane za nesprávny a v rozpore so zákonnými ustanoveniami Daňového poriadku. Ako prílohu Vám spolu s týmito inštrukciami dávame na stiahnutie odvolanie na Rozhodnutie o vyrubení dane za rok 2018 v k.ú. Obec Vojka nad Dunajom na listoch vlastníctva číslo 545, 546, 547, 1015 a 1016.


Predmetné odvolanie je možné aplikovať len na tie prípady spolupodielnikov, ktorí sa držali našich inštrukcií a teda len na tie prípady spolupodielnikov, ktorí nepodali v minulosti za rok 2018, ani predchádzajúce zdaňovacie obdobie daňové priznanie samostatne a to ani čiastkové. Žiadame Vás aby ste sa držali týchto inštrukcií a odvolanie vyplnili, vlastnoručne podpísali a následne podali osobne na podateľni Obecného úradu Vojka nad Dunajom alebo poslali poštou najneskôr do 30 dní od obdržania rozhodnutia o vyrubení dane za rok 2018, inak bude rozhodnutie právoplatné a budete povinní v ňom uvedenú výšku dane zaplatiť.


Dokumenty na stiahnutie:


Odvolanie dane 2018
.doc
Download DOC • 60KB


39 views0 comments

Σχόλια


bottom of page