top of page
  • Writer's pictureKomposesorát Vojka

INŠTRUKCIE VO VECI ODVOLANIA PROTI POKUTE – ROZHODNUTÍ O SPRÁVNOM DELIKTE

Vo veci podania Odvolania proti pokute – Rozhodnutí o správnom delikte


Komposesorát Vojka – pozemkové spoločenstvo, so sídlom vo Vojke nad Dunajom č. 150, Vojka nad Dunajom, IČO: 35629436,


v zastúpení: Ing. Arpád Figura PhD., predseda výboru a Alexander Bittera, podpredseda výboru spoločenstva, Vám oznamuje Váženým členom Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo,


že postup správcu dane, ktorý Vám poslal Rozhodnutie o udelení pokuty za správny delikt ustanovenia § 154 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov považujeme za nesprávny, pretože tento postup správcu dane je v rozpore so zákonnými ustanoveniami Daňového poriadku. Ako prílohu Vám spolu s týmito inštrukciami dávame na stiahnutie dokument – Odvolanie proti pokute, ktorý dokument je potrebný ako odpoveď na Rozhodnutie o pokute poslať naspäť na obecný úrad Vojka nad Dunajom alebo ho podať osobne na podateľni obecného úradu, kde si vyžiadajte pečiatku obce o prevzatí dokumentu. Tento dokument ( Odvolanie proti pokute ) je potrebné podať alebo poslať do 30 dní od prevzatia rozhodnutia!!! Odvolanie proti pokute je nutné vyplniť a podpísať.


Vyplnením a podpísaním máme na mysli hore vyplniť osobné údaje – napísať Vaše meno, priezvisko, adresu , vyplniť a napísať hore ale aj v texte číslo Vášho konania uvedeného v Rozhodnutí, následne dole vyjadrenie vlastnoručne podpísať. Žiadame Vás aby ste sa držali týchto inštrukcií a Odvolanie proti pokute podali osobne na podateľni Obecného úradu Vojka nad Dunajom alebo poslali poštou podľa hore uvedených inštrukcií, inak budete povinní celú situáciu riešiť VY a taktiež ňou spôsobené škody hradiť Vy. ( !!! Ešte raz Vás žiadame predmetné oznámenie podajte ihneď, inak Vám vyprší lehota 30 dní !!! )

Odvolanie-voči-pokute
.doc
Download DOC • 55KB

34 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page