top of page
  • Writer's pictureKomposesorát Vojka

INŠTRUKCIE VO VECI OPÄTOVNEJ VÝZVY NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ROK 2017

Inštrukcie vo veci opätovnej výzvy na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2017 a podania oznámenia správcovi dane


Vo veci daňového priznania zo strany správcu dane v súvislosti s daňovým priznaním k dani z nehnuteľnostiam, vedených Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, okres Dunajská Streda, obec Vojka nad Dunajom, katastrálne územie Vojka nad Dunajom, zapísaných na listoch vlastníctva číslo 545, 546, 547, 1015, 1016 a 1097 za rok 2017 Komposesorát Vojka – pozemkové spoločenstvo, so sídlom vo Vojke nad Dunajom


č. 150, Vojka nad Dunajom, IČO: 35629436,


v zastúpení: Ing. Arpád Figura PhD., predseda výboru a Alexander Bittera, podpredseda výboru spoločenstva,


Vám oznamuje Váženým členom Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo, že daňové priznania k dani z nehnuteľnosti za rok 2017 podal za podielových spoluvlastníkov daňovník Komposesorát Vojka, s.r.o. a z nich vyplývajúce povinnosti boli splnené. Vzhľadom na to, že správca dane Vám poslal opätovne výzvu na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2017, považujeme postup správcu dane za nesprávny a v rozpore so zákonnými ustanoveniami Daňového poriadku.


Ako prílohu Vám spolu s týmito inštrukciami dávame na stiahnutie dokument – oznámenie správcovi dane, ktorý dokument je potrebný ako odpoveď na túto výzvu od prevzatia výzvy na podanie daňového priznania na rok 2017 poslať naspäť na obecný úrad Vojka nad Dunajom alebo ho podať osobne na podateľni obecného úradu, kde si vyžiadajte pečiatku obce o prevzatí dokumentu. Tento dokument ( oznámenie správcovi dane) je potrebné podať alebo poslať do 7 dní od prevzatia výzvy!!! Oznámenie správcovi dane je nutné vyplniť a podpísať.

Oznámenie správcovi dane
.pdf
Download PDF • 95KB

Vyplnením a podpísaním máme na mysli hore vyplniť údaje, deň kedy Vám výzva prišla a dole napísať deň, miesto a samotné oznámenie vlastnoručne podpísať. Žiadame Vás aby ste sa držali týchto inštrukcií a oznámenie správcovi dane podali osobne na podateľni Obecného úradu Vojka nad Dunajom alebo poslali poštou najneskôr do 7 dní od obdržania opätovnej výzvy na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2017, inak budete povinní celú výšku pokuty zaplatiť Vy.


( !!! Predmetné oznámenie podajte ihneď, inak Vám vyprší lehota 7 dní !!! )

10 views0 comments

Comments


bottom of page