top of page
  • Writer's pictureKomposesorát Vojka

INŠTRUKCIE VO VECI OZNÁMENIA O URČOVANÍ DANE PODĽA POMÔCOK A PODANIA STANOVISKA K OZNÁMENIU

Vo veci Oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok za daň z nehnuteľnosti za rok 2019 a podania Stanoviska k Oznámeniu Komposesorát Vojka – pozemkové spoločenstvo, so sídlom vo Vojke nad Dunajom č. 150, Vojka nad Dunajom, IČO: 35629436, v zastúpení: Ing. Arpád Figura PhD., predseda výboru a Alexander Bittera, podpredseda výboru spoločenstva,


Vám oznamuje váženým členom Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo, že postup správcu dane vo veci Oznámenia považujeme za nesprávny a v rozpore so zákonnými ustanoveniami Daňového poriadku.


Ako prílohu Vám spolu s týmito inštrukciami dávame na stiahnutie Stanovisko k oznámeniu. Predmetné Stanovisko k oznámeniu je možné aplikovať len na tie prípady spolupodielnikov, ktorým bolo Oznámenie doručené, preto Vás žiadame, aby ste sa držali týchto inštrukcií a Stanovisko k oznámeniu vyplnili, vlastnoručne podpísali a následne podali osobne na podateľni Obecného úradu Vojka nad Dunajom alebo poslali poštou a to čo najskôr, pretože v poslednej vete Oznámenia je uvedené, že deň po doručení Oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok je dňom začatia určovania dane podľa pomôcok. 


24-04-30 Stanovisko k oznámeniu o určovaní dane podľa pomôcok 2019
.docx
Download DOCX • 538KB

16 views0 comments

Comments


bottom of page