top of page
  • Writer's pictureKomposesorát Vojka

INŠTRUKCIE VO VECI PODANIA ODVOLANIA PROTI VYRUBENÍ DANE Z NEHNUTEĽNOSTI NA ROK 2018 A VO VECI PODANIA ODPORU PROTI VYRUBOVACIEMU ROZKAZU ZA DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ROK 2018

Vo veci podania Odvolania proti ROZHODNUTIU o vyrubení dane z nehnuteľnosti na rok 2018 a vo veci podania Odporu proti VYRUBOVACIEMU ROZKAZU za daň z nehnuteľností na rok 2018


Komposesorát Vojka – pozemkové spoločenstvo,

so sídlom vo Vojke nad Dunajom č. 150, Vojka nad Dunajom,

IČO: 35629436,

v zastúpení: Ing. Arpád Figura PhD., predseda výboru a Alexander Bittera, podpredseda výboru spoločenstva,


Vám oznamuje Váženým členom Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo, že postup správcu dane, ktorý Vám rozhodol o vyrubení dane považujeme za nesprávny, pretože tento postup správcu dane je v rozpore so zákonnými ustanoveniami Daňového poriadku. Obec Vojka nad Dunajom ako správca dane Vám vyrubil daň dvoma rôznymi spôsobmi:


1. ROZHODNUTIE o vyrubení dane z nehnuteľnosti na rok 2018,

2. VYRUBOVACĺ ROZKAZ za daň z nehnuteľností na rok 2018.


V prvom prípade, ak Vám správca dane rozhodol o vyrubení dane Rozhodnutím je potrebné podať Odvolanie do 30 dní od doručenia a teda odo dňa odkedy ste Rozhodnutie prevzali. (v zmysle poučenia, ktoré je uvedené na poslednej strane Rozhodnutia).


V druhom prípade, ak Vám správca dane rozhodol o vyrubení dane Vyrubovacím rozkazom je potrebné podať Odpor do 15 dní od doručenia a teda odo dňa odkedy ste Vyrubovací rozkaz prevzali (v zmysle poučenia, ktoré je uvedené na poslednej strane Vyrubovacieho rozkazu).


Ako prílohu Vám spolu s týmito inštrukciami dávame na stiahnutie 2 dokumenty:

1. Odvolanie proti rozhodnutiu o dani z nehnuteľnosti


Odvolanie proti Rozhodnutiu 2018
.doc
Download DOC • 60KB

2. Odpor proti Vyrubovaciemu rozkazu,


Odpor proti VR 2018
.doc
Download DOC • 40KB

ktoré dokumenty podľa toho akým spôsobom Vám správca dane rozhodol o vyrubení dane je potrebné ako odpoveď na rozhodnutia o vyrubení dane poslať naspäť na obecný úrad Vojka nad Dunajom alebo podať osobne na podateľni obecného úradu, kde si vyžiadajte pečiatku obce o prevzatí dokumentu.


Dokument ( Odvolanie proti rozhodnutiu o dani z nehnuteľnosti alebo Odpor proti Vyrubovaciemu rozkazu) je potrebné podať alebo poslať do 15 dní


Odpor proti Vyrubovaciemu rozkazu / 30 dní


Odvolanie proti rozhodnutiu o dani z nehnuteľnosti od prevzatia !!!


Predmetné odvolanie alebo odpor je možné aplikovať len v tých prípadoch, kde sa spolupodielník držal našich inštrukcií a nepodal v minulosti za rok 2018, ani predchádzajúce zdaňovacie obdobie daňové priznanie samostatne - a to ani čiastkové. Odvolanie proti rozhodnutiu o dani z nehnuteľnosti alebo Odpor proti Vyrubovaciemu rozkazu je nutné vyplniť a podpísať . Vyplnením a podpísaním máme na mysli hore vyplniť osobné údaje – napísať Vaše meno, priezvisko, adresu , vyplniť a napísať hore ale aj v texte číslo Vášho konania uvedeného v Rozhodnutí alebo Vyrubovacom rozkaze (podľa toho ako Vám správa dane určil daň), následne dole vlastnoručne podpísať. Žiadame Vás aby ste sa držali týchto inštrukcií a Odvolanie proti rozhodnutiu o dani z nehnuteľnosti alebo Odpor proti Vyrubovaciemu rozkazu (podľa toho ako Vám správa dane určil daň) podali osobne na podateľni Obecného úradu Vojka nad Dunajom alebo poslali poštou podľa hore uvedených inštrukcií, inak budete povinní celú situáciu riešiť VY a taktiež ňou spôsobené škody hradiť Vy. ( !!! Ešte raz Vás žiadame predmetné Odvolanie/Odpor podajte ihneď po tom, ako Vám bude doručené Rozhodnutie/Vyrubovací rozkaz, inak Vám vyprší lehota!!! )

31 views0 comments

Comments


bottom of page