top of page
  • Writer's pictureKomposesorát Vojka

INŠTRUKCIE VO VECI ROZHODNUTIA FRSR

Vo veci Rozhodnutia Finančného Riaditeľstva Slovenskej republiky (FRSR)


Komposesorát Vojka – pozemkové spoločenstvo,

so sídlom vo Vojke nad Dunajom č. 150, Vojka nad Dunajom,

IČO: 35629436,

v zastúpení: Ing. Arpád Figura PhD., predseda výboru a Alexander Bittera, podpredseda výboru spoločenstva,


vám oznamuje váženým členom Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo, že Rozhodnutie FRSR je právoplatné a v ňom uvedenú sumu podľa rozhodnutia správcu dane obce Vojka nad Dunajom potvrdzuje. Čo teda znamená, že, ak Vy ako daňovník s Rozhodnutím nesúhlasíte kontaktujte prosím JUDr. Molnára na tel. č. 0911 745 878 a voči Rozhodnutiu bude vypracovaná správna žaloba, ktorá ale nemá odkladný účinok.


Po vašom súhlase sa vypracuje plná moc a po podpise bude podaná správna žaloba, následne vám bude doručený súdny poplatok na úhradu. No to najzásadnejšie je samotný fakt, že vyrubenú daň na rok 2018 na základe Rozhodnutia obce Vojka nad Dunajom o vyrubení dane za daň z nehnuteľností ste povinný zaplatiť, inak vám hrozí exekúcia.


Preto Vás žiadame, aby ste sa držali týchto inštrukcií a Vyrubenú daň na základe Rozhodnutia obce Vojka nad dunajom za rok 2018 uhradili a to čo najskôr, pretože voči vám bude začaté exekučné konanie.

16 views0 comments

Коментарі


bottom of page