top of page
  • Writer's pictureKomposesorát Vojka

INŠTRUKCIE VO VECI VYJADRENIA K PROTOKOLU O URČENÍ DANE PODĽA POMÔCOK ZA ZDAŇOVACIE OBDOBIE 2017

Vo veci podania Vyjadrenia k Protokolu o určení dane podľa pomôcok za zdaňovacie obdobie 2017 k nehnuteľnostiam, vedených Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, okres Dunajská Streda, obec Vojka nad Dunajom, katastrálne územie Vojka nad Dunajom,


zapísaných na listoch vlastníctva číslo 545, 546, 547, 1015, 1016 a 1097 za rok 2017 Komposesorát Vojka – pozemkové spoločenstvo,


so sídlom vo Vojke nad Dunajom č. 150, Vojka nad Dunajom, IČO: 35629436,


v zastúpení: Ing. Arpád Figura PhD., predseda výboru a Alexander Bittera, podpredseda výboru spoločenstva, Vám oznamuje Váženým členom Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo,


že postup správcu dane, ktorý Vám poslal Oznámenie o určovaní dane podľa pomôcok považujeme za nesprávny, pretože tento postup správcu dane na základe § 48 ods. 1 Daňového poriadku je v rozpore so zákonnými ustanoveniami Daňového poriadku. Ako prílohu Vám spolu s týmito inštrukciami dávame na stiahnutie dokument – Vyjadrenie k protokolu, ktorý dokument je potrebný ako odpoveď na túto výzvu – Oznámenie poslať naspäť na obecný úrad Vojka nad Dunajom alebo ho podať osobne na podateľni obecného úradu, kde si vyžiadajte pečiatku obce o prevzatí dokumentu. Tento dokument ( Vyjadrenie k protokolu ) je potrebné podať alebo poslať do 15 dní od prevzatia Oznámenia!!! Oznámenie správcovi dane je nutné vyplniť a podpísať . Vyplnením a podpísaním máme na mysli hore vyplniť údaje a to konkrétne do kolónky Č. – napísať číslo Vášho konania uvedeného v Protokole o určení dane podľa pomôcok, do kolónky daňovník – napísať Vaše meno a priezvisko, následne dole vyjadrenie vlastnoručne podpísať. Žiadame Vás aby ste sa držali týchto inštrukcií a Vyjadrenie k protokolu podali osobne na podateľni Obecného úradu Vojka nad Dunajom alebo poslali poštou najneskôr do 15 dní od obdržania Oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok, inak budete povinní celú situáciu riešiť VY a taktiež ňou spôsobené škody hradiť Vy. ( !!! Ešte raz Vás žiadame predmetné oznámenie podajte ihneď, inak Vám vyprší lehota 15 dní !!! )


PRÍLOHA:

Vyjadrenie-k-protokolu
.pdf
Download PDF • 165KB13 views0 comments

Commentaires


bottom of page