top of page

O NÁS

Komposesorát Vojka - pozemkové spoločenstvo

VZNIK ORGANIZÁCIE

Spoločenstvo vzniklo pôvodne podľa zákona č. 83/1990 Zb. ako Komposesorát Vojka nad Dunajom a to registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 7.4.1990. V súlade s ust. § 31 zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách je zapísané do Registra pozemkových spoločenstiev, vedenom Obvodným lesným úradom v Dunajskej Strede vo vl. č. R – 21 – DS, pod registračným číslom 6/1996 dňa 22.07.1996.

Komposesorát Vojka - pozemkové spoločenstvo je spoločenstvo s právnou subjektivitou.

 

SÍDLO

Vojka nad Dunajom č. 150,
930 31 Vojka nad Dunajom

Google Maps

 

ÚČEL SPOLOČENSTVA

Zdroj: Stanovy organizácie
Účelom Spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti Správy katastra Dunajská Streda, katastrálne územie Vojka nad Dunajom, na listoch vlastníctva č. 545, 546 a 547, a obstarávať spoločné veci, vyplývajúce zo spoluvlastníctva k nej, v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

 

VEDENIE ORGANIZÁCIE

predseda: Ing. Árpád Figura, Phd.

podpredseda

tajomník:

 

logo Komposesorát Vojka
bottom of page