top of page
  • Writer's pictureKomposesorát Vojka

INŠTRUKCIE: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU O ULOŽENÍ POKUTY

INŠTRUKCIE VO VECI PODANIA ODVOLANIA PROTI ROZHODNUTIU O ULOŽENÍ POKUTY ZA NEPODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA ZA ROK 2017


Vo veci podania odvolania na"Rozhodnutie o uložení pokuty za nepodanie daňového priznania za rok 2017 k dani z nehnuteľnostiam", vedených Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, okres Dunajská Streda, obec Vojka nad Dunajom, katastrálne územie Vojka nad Dunajom, zapísaných na listoch vlastníctva číslo 545, 546, 547, 1015, 1016 za rok 2018,


Komposesorát Vojka – pozemkové spoločenstvo, so sídlom vo Vojke nad Dunajom č. 150, Vojka nad Dunajom, IČO: 35629436, v zastúpení: Ing. Arpád Figura PhD., predseda výboru spoločenstva a Alexander Bittera, podpredseda výboru spoločenstva, 


oznamuje Váženým členom Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo, že daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2017 podal za podielových spoluvlastníkov daňovník Komposesorát Vojka, s.r.o. a z nich vyplývajúce povinnosti boli splnené. Vzhľadom na to, že správca dane vyrubil daň jednotlivým spolupodielnikom (a nie jednému subjektu, ktorý podal daňové priznanie za spolupodielnikov), považujeme postup správcu dane za nesprávny a v rozpore so zákonnými ustanoveniami Daňového poriadku.


DOKUMENT NA STIAHNUTIE


Vzor dokumentu “Odvolanie proti Rozhodnutiu o uložení pokuty za nepodanie daňového priznania za rok 2017 v k.ú. Obec Vojka nad Dunajom na listoch vlastníctva číslo 545, 546, 547, 1015 a 1016”  v preferovanom formáte si môžete stiahnuť tu:


Formát MS Word 1997-2003 (.doc)

vzor-doc-Odvolanie-voči-pokute
.doc
Download DOC • 57KB
Formát MS Word Dokument (.docx)

vzor-docx-Odvolanie-voči-pokute
.docx
Download DOCX • 12KB
Formát Adobe Dokument (.pdf)

vzor-pdf-Odvolanie-voči-pokute
.pdf
Download PDF • 138KB

INŠTRUKCIE

Predmetné odvolanie je možné aplikovať len v tých prípadoch, kde spolupodielník sa držal našich inštrukcií a nepodal v minulosti za rok 2017, ani predchádzajúce zdaňovacie obdobie daňové priznanie samostatne - a to ani čiastkové.


Žiadame Vás aby ste sa držali týchto inštrukcií a


  1. odvolanie vyplnili,

  2. vlastnoručne podpísali,

  3. a následne podali osobne na podateľni Obecného úradu Vojka nad Dunajom (mapa) alebo poslali poštou najneskôr do 30 dní od obdržania rozhodnutia o uložení pokuty za nepodanie daňového priznania za rok 2017. 

V opačnom prípade bude rozhodnutie právoplatné a budete povinní v ňom uvedenú výšku pokuty zaplatiť.
Celý oznam spolu s inštrukciami a odkazmi na tlačivá si môžete stiahnuť ako PDF tu:

24-01-16-Inštrukcie-Odvolanie-voči-pokute-OZNAM
.pdf
Download PDF • 353KB63 views0 comments

Comments


bottom of page