top of page
  • Writer's pictureKomposesorát Vojka

INŠTRUKCIE VO VECI PODANIA ODVOLANIA PROTI ROZHODNUTIU O VYRUBENÍ DANE Z NEHNUTEĽNOSTI NA ROK 2019

Vo veci podania Odvolania proti ROZHODNUTIU o vyrubení dane z nehnuteľnosti na rok 2019


Komposesorát Vojka – pozemkové spoločenstvo,

so sídlom vo  Vojke nad Dunajom č. 150, Vojka nad Dunajom, 

IČO: 35629436, 

v zastúpení: Ing. Arpád Figura PhD., predseda výboru a Alexander Bittera, podpredseda výboru 


Vám oznamuje Váženým členom Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo, že postup správcu dane, ktorý Vám rozhodol o vyrubení dane považujeme za nesprávny, pretože tento postup správcu dane je v rozpore so zákonnými ustanoveniami Daňového poriadku.


V tomto prípade, ak Vám správca dane rozhodol o vyrubení dane Rozhodnutím je potrebné podať Odvolanie do 30 dní od doručenia a teda odo dňa odkedy ste Rozhodnutie prevzali. (v zmysle poučenia, ktoré je uvedené na poslednej strane Rozhodnutia).


Ako prílohu Vám spolu s týmito inštrukciami dávame na stiahnutie dokument 


Odvolanie proti rozhodnutiu o dani z nehnuteľnosti


.docx (editovateľná verzia)

Odvolanie voči rozhodnutiu o vyrubení dane z nehnuteľností 2019
.docx
Download DOCX • 540KB

.pdf (verzia pre tlač)

Odvolanie voči rozhodnutiu o vyrubení dane z nehnuteľností 2019
.pdf
Download PDF • 317KB

ktorý dokument je potrebné ako odpoveď na Rozhodnutie o vyrubení dane za rok 2019 poslať naspäť na obecný úrad Vojka nad Dunajom alebo podať osobne na podateľni obecného úradu, kde si vyžiadajte pečiatku obce o prevzatí dokumentu. 


  • Dokument Odvolanie proti Rozhodnutiu o dani z nehnuteľnosti treba podať od prevzatiado 30 dní!!! 


  • Predmetné Odvolanie je možné aplikovať len v tých prípadoch, kde sa spolupodielník držal našich inštrukcií a nepodal v minulosti za rok 2019, ani predchádzajúce zdaňovacie obdobie daňové priznanie samostatne - a to ani čiastkové. 


  • Odvolanie proti rozhodnutiu o dani z nehnuteľnosti  je nutné vyplniť a podpísať. 


  • Vyplnením a podpísaním máme na mysli hore vyplniť osobné údaje – napísať Vaše meno, priezvisko, adresu, vyplniť a napísať hore ale aj v texte číslo Vášho konania uvedeného v Rozhodnutí, následne dole vlastnoručne podpísať. 


  • Žiadame Vás aby ste sa držali týchto inštrukcií a Odvolanie proti rozhodnutiu o dani z nehnuteľnosti  podali osobne na podateľni Obecného úradu Vojka nad Dunajom alebo poslali poštou podľa hore uvedených inštrukcií.

16 views0 comments

コメント


bottom of page