top of page
  • Writer's pictureKomposesorát Vojka

INŠTRUKCIE

Vo veci podania Odvolania proti ROZHODNUTIU o vyrubení dane z nehnuteľnosti na rok 2017 a vo veci podania Odporu proti VYRUBOVACIEMU ROZKAZU za daň z nehnuteľností na rok 2017


Komposesorát Vojka – pozemkové spoločenstvo, so sídlom vo Vojke nad Dunajom č. 150, Vojka nad Dunajom, IČO: 35629436,


v zastúpení: Ing. Arpád Figura PhD., predseda výboru a Alexander Bittera, podpredseda výboru spoločenstva,


oznamuje Váženým členom Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo, že postup správcu dane, ktorý Vám rozhodol o vyrubení dane považujeme za nesprávny, pretože tento postup správcu dane je v rozpore so zákonnými ustanoveniami Daňového poriadku. Obec Vojka nad Dunajom ako správca dane Vám vyrubil daň dvoma rôznymi spôsobmi:

1. ROZHODNUTIE o vyrubení dane z nehnuteľnosti na rok 2017

Odvolanie-proti-Rozhodnutiu-o-dani-z-nehnuteľnosti
.pdf
Download PDF • 261KB

2. VYRUBOVACí ROZKAZ za daň z nehnuteľností na rok 2017

Odpor-proti-Vyrubovaciemu-rozkazu
.pdf
Download PDF • 179KB

V prvom prípade, ak Vám správca dane rozhodol o vyrubení dane Rozhodnutím je potrebné podať Odvolanie do 30 dní od doručenia a teda odo dňa odkedy ste Rozhodnutie prevzali.

V druhom prípade, ak Vám správca dane rozhodol o vyrubení dane Vyrubovacím rozkazom je potrebné podať Odpor do 15 dní od doručenia a teda odo dňa odkedy ste Vyrubovací rozkaz prevzali.


Dokumenty je potrebné ako odpoveď na rozhodnutia o vyrubení dane poslať naspäť na obecný úrad Vojka nad Dunajom alebo podať osobne na podateľni obecného úradu, kde si vyžiadajte pečiatku obce o prevzatí dokumentu. Dokument ( Odvolanie proti rozhodnutiu o dani z nehnuteľnosti alebo Odpor proti Vyrubovaciemu rozkazu) je potrebné podať alebo poslať do 15 dní – Odpor proti Vyrubovaciemu rozkazu / 30 dní – Odvolanie proti rozhodnutiu o dani z nehnuteľnosti od prevzatia !!!


Odvolanie proti rozhodnutiu o dani z nehnuteľnosti alebo Odpor proti Vyrubovaciemu rozkazu je nutné vyplniť a podpísať. Vyplnením a podpísaním máme na mysli hore vyplniť osobné údaje – napísať Vaše meno, priezvisko, adresu , vyplniť a napísať hore ale aj v texte číslo Vášho konania uvedeného v Rozhodnutí alebo Vyrubovacom rozkaze (podľa toho ako Vám správa dane určil daň), následne dole vyjadrenie vlastnoručne podpísať. Žiadame Vás aby ste sa držali týchto inštrukcií a Odvolanie proti rozhodnutiu o dani z nehnuteľnosti alebo Odpor proti Vyrubovaciemu rozkazu (podľa toho ako Vám správa dane určil daň) podali osobne na podateľni Obecného úradu Vojka nad Dunajom alebo poslali poštou podľa hore uvedených inštrukcií, inak budete povinní celú situáciu riešiť VY a taktiež ňou spôsobené škody hradiť Vy. ( !!! Ešte raz Vás žiadame predmetné Odvolanie/Odpor podajte ihneď, inak Vám vyprší lehota na!!! )

21 views0 comments

Comments


bottom of page