top of page
  • Writer's pictureKomposesorát Vojka

OZNAM K ROZHODNUTIU FRSR


VEC: Oznam k Rozhodnutiu Finančného Riaditeľstva Slovenskej republiky


Vážení členovia Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo,


vo veci oznamu k rozhodnutiu Finančného Riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej iba ako ,, Finančné Riaditeľstvo Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare) Komposesorát Vojka – pozemkové spoločenstvo, so sídlom vo Vojke nad Dunajom č. 150, Vojka nad Dunajom, IČO: 35629436, v zastúpení: Ing. Arpád Figura PhD., predseda výboru a Alexander Bittera, podpredseda výboru spoločenstva, vám oznamujeme, že sa na nás obrátili podielový spoluvlastníci, ktorým bolo doručené Rozhodnutie FRSR vo veci správy dane, ktoré potvrdilo postup správcu dane.


Toto Rozhodnutie FRSR je konečné, právo mocné a zaväzuje vás zaplatiť daň.


Finančné prostriedky na zaplatenie sumy uvedenej v Rozhodnutí FRSR Vám boli na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vyplatené formou poštových poukážok, ktoré Vám prichádzajú na adresu trvalého pobytu v týchto dňoch. Zaplatením sumy uvedenej v Rozhodnutí FRSR sa považuje miestna daň za uhradenú-vyriešenú. Rozhodnutie FRSR považuje výbor Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo za nesprávne a preto navrhujeme, aby ste rozhodnutie FRSR nechali preskúmať a to titulom podania všeobecnej správnej žaloby. V konaní podania správnej žaloby je zo zákona povinné právne zastúpenie. V konaní samozrejme vieme byť súčinný, na tento úkon je pripravená advokátska kancelária vo vašom mene spracovať a podať správnu žalobu.


V prípade, že sa rozhodnete ísť cestou ako aj členovia vedenia a chcete podať žalobu jej priebeh je nasledovný :


- zašlete nám rozhodnutie naskenované mailom,

- spracujeme plnú moc,

- pošleme Vám ju na podpis

- pripravíme žalobu a pošleme na správny súd


Pri podaní správnej žaloby sa účtuje súdny poplatok podľa zákona o súdnych poplatkoch vo výške 35,-Eur. Po podaní žaloby Vám mailom pošleme príkaz na úhradu, kde budú všetky potrebné informácie na úhradu súdneho poplatku.


Na záver vám z opatrnosti pripomíname, že sumu uvedenú v Rozhodnutí FRSR ste povinní uhradiť v stanovenej lehote na účet správcu dane a teda na účet obce Vojka nad Dunajom:


číslo účtu: SK54 0200 0000 0021 4110 0151

variabilný symbol: číslo rozhodnutia (a to aj v prípade podania správnej žaloby)
89 views0 comments

Commentaires


bottom of page